افزایش سرعت پیشخوان با چند ترفند ساده

شما وقتی سایتی را طراحی می کنید سرعت و زمان برای شما بسیار باارزش است و وب سایت هایی که دارای سرعت پایینی هستند موجب خستگی و کلافگی افراد می شود ولی اگر ناحیه مدیریتی کند باشد نه تنها موجب خستگی میشود بلکه هزینه بردار نیز هست.این به دو صورت بر روی روند وب سایت شما تاثیر می گذارد یکی این که با وجود سرعت پایین خستگی شما و نویسندگان شما را در بر دارد و باعث کلافگی خواهد شد و دیگری باعث میشود دا از منابع سرور به میزان قابل توجه ای استفاده شود و این خود مجدد شامل هزینه خواهد بود...
ادامه مطلب